Partneři

Projekt DVD „Za pražskými netopýry“ byl realizován za finanční podpory Hlavního města Prahy.

Na vydání DVD se dále podílel Český svaz ochránců přírody v rámci národního programu Ochrana biodiverzity ( biodiverzita.csop.cz), podpořeného Lesy České republiky, s.p. a Ministerstvem životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska donátorů.

Generální partner programu Ochrana biodiverzity

Vydání DVD finančně podpořila Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková organizace se statutem nadace. Od svého založení v roce 1994 hájí zájmy a práva zvířat a zasazuje se o jejich životní pohodu.

Patronkami Nadace na ochranu zvířat jsou paní Marta Kubišová, zpěvačka, a paní Markéta Procházková, zpěvačka a herečka.

Posláním nadace je trvale zlepšovat vztah člověk – zvíře – životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči, držených v zajetí i zvířat volně žijících. Toto poslání vychází z přesvědčení, že zvířata jsou cítící bytosti, které si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Vychází z myšlenky, že každý život (nejen ten lidský) má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu a že v přírodě existují vzájemné vazby pro přežití všech živých organismů a udržení rovnováhy celého ekosystému.

Nadace své poslání naplňuje realizací nebo podporou projektů, které odpovídají jejím cílům a prioritám a vlastní činností, při níž využívá všech dostupných forem spolupráce se subjekty působícími na poli praktické ochrany zvířat i v oblasti jejich nepřímé ochrany.

  • grantovou činností a veřejnými sbírkami - přerozdělováním finančních prostředků útulkům pro bezprizorná, opuštěná a mnohdy i týraná zájmová zvířata, záchranným stanicím pro volně žijící živočichy a jiným neziskovým organizacím působícím v přímé a nepřímé ochraně zvířat na území ČR
  • osvětovou a vzdělávací činností - pořádáním akcí, přednášek, seminářů, kurzů a konferencí; provozováním informačních stránek, vydáváním a šířením tiskových a informačních materiálů, osvětových a vzdělávacích publikací; realizací kampaní, petičních iniciativ, akcí a projektů zaměřených na ochranu zvířat ve vlastní produkci nebo ve spolupráci s jinými organizacemi; oslovováním veřejnosti a šířením problematiky ochrany zvířat ve sdělovacích prostředcích
  • poradenskou činností - poskytováním poradenských služeb pro širokou veřejnost; aktivní pomocí při řešení konkrétních případů zvířat v nouzi, závažných případů týrání zvířat a zanedbání jejich péče; monitorováním podmínek chovu zájmových, hospodářských, kožešinových a volně žijících druhů držených v zajetí
  • legislativní činností - trvalým prosazováním úprav české a evropské legislativy, tvorbou vlastních legislativních návrhů nebo pozměňovacích návrhů k předkládaným legislativním návrhům úprav právních předpisů, které zajistí životní pohodu zvířat a zvýší ochranu jejich práv a zájmů
  • spoluprací (networking) - s domácími a zahraničními ochranářskými, zájmovými a profesními organizacemi, s orgány ochrany zvířat, s institucemi státní správy a místní samosprávy v ČR.

Nadace se snaží zajišťovat finanční zdroje nejen pro podporu vlastní profesionální činnosti, projektů, kampaní a akcí, ale také k přerozdělování nadačních příspěvků na aktivity a projekty jiných neziskových organizací působících v přímé i nepřímé ochraně zvířat. Finanční prostředky získává nadace z dárcovství soukromých a právnických osob, ze spolupráce s podnikatelskými subjekty a obchodními korporacemi v oblasti sdíleného marketingu, podpory značek a podpory prodeje, z veřejných sbírek a také z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF).

Více informací o Nadaci na ochranu zvířat, projektech, kampaních, akcích a petičních iniciativách najdete na internetových stránkách www.ochranazvirat.cz nebo na stránce Nadace na ochranu zvířat v sociální síti Facebook.

JAK MŮŽETE POMOCI? JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT? JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT?

Pokud chcete podpořit naši činnost a přispět na ochranu zvířat, můžete tak učinit následujícími formami. Za všechna zvířata vám předem děkujeme!

Poskytnutí finanční podpory/daru
Děkujeme za jakoukoli částku zaslanou na fundraisingový účet Nadace na ochranu zvířat, vedený u ČSOB, a. s., číslo účtu: 208077066/0300. Na platebním příkazu, prosím, uvádějte konstantní symbol 558.

Můžete nás podpořit jednorázově či pravidelně, např. formou trvalého příkazu k úhradě. I malá částka, která je zasílána pravidelně, má pro nás velký význam. Váš dar je daňově odpočitatelnou položkou a my Vám na požádání rádi vystavíme potvrzení o jeho přijetí.

Registrované dárcovství
Můžete předat informaci o této formě pomoci vašim blízkým, přátelům a známým. Více informací a Registrační formulář najdete na www.ochranazvirat.cz.

Přispět svými znalostmi a schopnostmi
Můžete se také stát naším dobrovolným spolupracovníkem. Uvítáme i jednorázově vaši pomoc při akcích, distribuci informačních materiálů a petic, pomoc s překlady a tlumočením apod.

Sledovat dění ve svém okolí a v rámci možností zvířatům pomáhat
Pokud se setkáte s týráním zvířat, nevhodným zacházením s nimi apod., obraťte se na nás, nejlépe na naši linku SOS Zvíře – tel. č.: 222 135 460 (Po–Pá, od 9 do 17 hodin).

Je mnoho možností, jak spolupracovat a pomáhat. Máte-li zájem o spolupráci nebo vlastní nápad, jak pomoci, napište nám nebo zavolejte.

Naše úsilí se neobejde bez vaší podpory a pomoci. Mnohokrát vám všem děkujeme.