Partneři

Projekt DVD „Za pražskými netopýry“ byl realizován za finanční podpory Hlavního města Prahy.

Na vydání DVD se dále podílel Český svaz ochránců přírody v rámci národního programu Ochrana biodiverzity ( biodiverzita.csop.cz), podpořeného Lesy České republiky, s.p. a Ministerstvem životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska donátorů.

 

Vydání DVD finančně podpořila Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková organizace se statutem nadace. Od svého založení v roce 1994 hájí zájmy a práva zvířat a zasazuje se o jejich životní pohodu.

Patronkami Nadace na ochranu zvířat jsou paní Marta Kubišová, zpěvačka, a paní Markéta Procházková, zpěvačka a herečka.

Posláním nadace je trvale zlepšovat vztah člověk – zvíře – životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči, držených v zajetí i zvířat volně žijících. Toto poslání vychází z přesvědčení, že zvířata jsou cítící bytosti, které si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Vychází z myšlenky, že každý život (nejen ten lidský) má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu a že v přírodě existují vzájemné vazby pro přežití všech živých organismů a udržení rovnováhy celého ekosystému.

Nadace své poslání naplňuje realizací nebo podporou projektů, které odpovídají jejím cílům a prioritám a vlastní činností, při níž využívá všech dostupných forem spolupráce se subjekty působícími na poli praktické ochrany zvířat i v oblasti jejich nepřímé ochrany.

  • grantovou činností a veřejnými sbírkami – přerozdělováním finančních prostředků útulkům pro bezprizorná, opuštěná a mnohdy i týraná zájmová zvířata, záchranným stanicím pro volně žijící živočichy a jiným neziskovým organizacím působícím v přímé a nepřímé ochraně zvířat na území ČR
  • osvětovou a vzdělávací činností – pořádáním akcí, přednášek, seminářů, kurzů a konferencí; provozováním informačních stránek, vydáváním a šířením tiskových a informačních materiálů, osvětových a vzdělávacích publikací; realizací kampaní, petičních iniciativ, akcí a projektů zaměřených na ochranu zvířat ve vlastní produkci nebo ve spolupráci s jinými organizacemi; oslovováním veřejnosti a šířením problematiky ochrany zvířat ve sdělovacích prostředcích
  • poradenskou činností – poskytováním poradenských služeb pro širokou veřejnost; aktivní pomocí při řešení konkrétních případů zvířat v nouzi, závažných případů týrání zvířat a zanedbání jejich péče; monitorováním podmínek chovu zájmových, hospodářských, kožešinových a volně žijících druhů držených v zajetí
  • legislativní činností – trvalým prosazováním úprav české a evropské legislativy, tvorbou vlastních legislativních návrhů nebo pozměňovacích návrhů k předkládaným legislativním návrhům úprav právních předpisů, které zajistí životní pohodu zvířat a zvýší ochranu jejich práv a zájmů
  • spoluprací (networking) – s domácími a zahraničními ochranářskými, zájmovými a profesními organizacemi, s orgány ochrany zvířat, s institucemi státní správy a místní samosprávy v ČR.

Nadace se snaží zajišťovat finanční zdroje nejen pro podporu vlastní profesionální činnosti, projektů, kampaní a akcí, ale také k přerozdělování nadačních příspěvků na aktivity a projekty jiných neziskových organizací působících v přímé i nepřímé ochraně zvířat. Finanční prostředky získává nadace z dárcovství soukromých a právnických osob, ze spolupráce s podnikatelskými subjekty a obchodními korporacemi v oblasti sdíleného marketingu, podpory značek a podpory prodeje, z veřejných sbírek a také z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF).

Více informací o Nadaci na ochranu zvířat, projektech, kampaních, akcích a petičních iniciativách najdete na internetových stránkách www.ochranazvirat.cz nebo na stránce Nadace na ochranu zvířat v sociální síti Facebook.

JAK MŮŽETE POMOCI? JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT? JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT?

Pokud chcete podpořit naši činnost a přispět na ochranu zvířat, můžete tak učinit následujícími formami. Za všechna zvířata vám předem děkujeme!

Poskytnutí finanční podpory/daru
Děkujeme za jakoukoli částku zaslanou na fundraisingový účet Nadace na ochranu zvířat, vedený u ČSOB, a. s., číslo účtu: 208077066/0300. Na platebním příkazu, prosím, uvádějte konstantní symbol 558.

Můžete nás podpořit jednorázově či pravidelně, např. formou trvalého příkazu k úhradě. I malá částka, která je zasílána pravidelně, má pro nás velký význam. Váš dar je daňově odpočitatelnou položkou a my Vám na požádání rádi vystavíme potvrzení o jeho přijetí.

Registrované dárcovství
Můžete předat informaci o této formě pomoci vašim blízkým, přátelům a známým. Více informací a Registrační formulář najdete na www.ochranazvirat.cz.

Přispět svými znalostmi a schopnostmi
Můžete se také stát naším dobrovolným spolupracovníkem. Uvítáme i jednorázově vaši pomoc při akcích, distribuci informačních materiálů a petic, pomoc s překlady a tlumočením apod.

Sledovat dění ve svém okolí a v rámci možností zvířatům pomáhat
Pokud se setkáte s týráním zvířat, nevhodným zacházením s nimi apod., obraťte se na nás, nejlépe na naši linku SOS Zvíře – tel. č.: 222 135 460 (Po–Pá, od 9 do 17 hodin).

Je mnoho možností, jak spolupracovat a pomáhat. Máte-li zájem o spolupráci nebo vlastní nápad, jak pomoci, napište nám nebo zavolejte.

Naše úsilí se neobejde bez vaší podpory a pomoci. Mnohokrát vám všem děkujeme.